Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

portada-energetica

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

–         El dret a un habitatge digne i adequat requereix la voluntat de conservar els edificis d’habitatges, amb aquesta finalitat, la Llei del dret a l’habitatge regula la Inspecció Tècnica dels edificis d’habitatges i el Llibre de l’Edifici.

–         S’ha publicat al DOGC el Decret 67/2015 del 5 de Maig, per al foment del dret de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les Inspeccions Tècniques i el Llibre de l’Edifici.

–         En relació amb la Inspecció Tècnica, la Llei preveu que els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Administració per tal d’acreditar el compliment del deure de passar la inspecció tècnica obligatòria i determinar si l’edifici és apte per a l’ús d’habitatges, i estableix l’obligació de lliurar als compradors els certificats d’aptitud en el cas que l’edifici hagi de passar la inspecció tècnica. La Llei també considera com a infracció greu el fet de no disposar d’informe tècnic quan aquest sigui exigible.

–         El Decret 67/2015 té com a principal objectiu fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben, perquè les persones propietàries i, si escau, les comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació del fons necessari que s’ha d’adoptar, a curt i mitjà termini, per a la rehabilitació, la conservació i adequació dels habitatges als requeriments tècnics que regula la normativa vigent.

–         La Llei 18/2007, de 28 de desembre defineix el Llibre de l’Edifici com l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les instruccions necessàries per a la conservació i el manteniment, i també les actuacions de rehabilitació o millora que s’han de tenir en consideració per adaptar l’edifici i els seus habitatges a la normativa.

–         Els edificis que han de passar la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents al residencial. No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de finques adjacents.

–        Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a la inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar l’antiguitat la qual consta en el cadastre. Per acreditar el compliment d’aquesta obligació s’ha de presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950 s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 desembre 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 desembre 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

 

Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 desembre 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

 • Definicions segons la Llei 18/2007:
 1. Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE): Acció d’examinar l’edifici, que porten a terme els professionals tècnics competents a qui els ha estat encarregat per la propietat de l’immoble, i que dóna peu a l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
 2. Informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE): document que descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que puguin afectar els elements comuns que s’indiquen en el model normalitzat de l’informe, encara que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.
 3. Certificat d’aptitud: document que emet l’Administració sobre la base de l’informe ITE presentat. En cap cas el certificat d’aptitud pressuposa l’adequació dels habitatges de l’edifici inspeccionat a la legalitat d’usos urbanístics ni al compliment de les condicions d’habitabilitat.

El certificat d’aptitud ha d’identificar l’edifici, indicar el període de vigència i les condicions que s’estableixen sobre aquesta segons les disposicions del Decret.

 1. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges: conjunt de documents o fitxers que donen informació sobre les característiques de l’edifici i doten la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar així la degradació.
 • L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a la propietat. També en el supòsit de propietat temporal o compartida. En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació correspon a la comunitat de propietaris.

L’Administració competent resoldre la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació amb l’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici. En funció de les deficiències que constin en l’informe de la inspecció tècnica, el certificat d’aptitud s’emet com:

 1. Apte: Si l’edifici no presenta deficiències.
 2. Apte: Si l’edifici presenta deficiències qualificades com a lleus.
 3. Apte provisional: Si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
 4. Apte cautelarment: Si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si ve amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.
 5. Resolució denegatòria d’aptitud: Si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense mesures cautelars executades. En aquest cas, s’haurà de presentar una nova sol·licitud que acompanyi un nou IITE que acrediti que s’han executat les mesures cautelars o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud.

 

Normativa aplicable:

 • DECRET 67/2015, de 5 de maig
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre

Per llegir aquesta informació i més:

¡¡Solicite presupuesto sin ningún compromiso!!

Solicitar Presupuesto