Cèdula d’habitabilitat

portada-energetica

LA CÈDULA D’HABITABILITAT

–          La cèdula d’habitabilitat és el fet administratiu en virtut del qual s’acredita que un habitatge cumpleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la Llei 18/2007 del 28 de Desembre i el Decret 141/2012 del 30 d’Octubre, i per tant, és apte per a ser destinat a residència humana, sense prejudici que se desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

–          La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, de segona si es refereix a habitatges preexistents y de primera ocupació de rehabilitació quan s’otorga per a aquelles vivendes que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o de gran rehabilitació.

–          La cèdula d’habitabilitat acredita que una vivenda compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa fixats pel reglament i és apte per a ser destinat a residència per a persones físiques. Per poder ocupar un habitatge, s’haurà d’obtenir prèviament la cèdula d’habitabilitat. (Art. 13 de la Llei de la vivenda 24/1991, de 29 de novembre).

–          La cèdula de habitabilitat és otorgada per la Generalitat de Catalunya, basant-se, entre altres documents, si se requereix, en el certificat d’habitabilitat realitzat per un tècnic qualificat. Aquesta habitabilitat està regulada a Catalunya pel Decret 259/2003 del 21 d’Octubre sobre els requisits mínims d’habitabilitat en els edificis de vivendes i de la cèdula d’habitabilitat.

–          El Real Decret 141/2012, de 30 d’Octubre, regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els habitatges al territori de Catalunya, diferenciant:

  1. Habitatges de nova construcció
  2. Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat al 11 d’Agost de 1984.
  3. Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat al 11 d’Agost de 1984
  4. Habitatges públics.

–          Els habitatges que obtinguin la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb algun dels nivells que s’exigeix en el Decret 141/2012, hauràn de mantenir al llar del temps, les condicions mínimes establertes per a aquest nivell, per tal d’obtenir les successives cèdules que es sol·licitin.

–          La cèdula és necessària per a qualsevol tràmit referent al habitatge com la compra-venta i el lloguer, però també per la contratació dels subministres de la vivienda: aigua, gas i electricitat  (Ordre del 8 d’Octubre de 1984).

–          La cèdula d’habitabilitat, tant per habitatge nou com per habitatge usat, té una vigència de 15 anys, durant els quals qualsevol canvi d’usuari o de propietat, contractació de serveis, etc., es pot realizar amb la cèdula vigent. Passats 15 desde la seva expedició, s’haurà de tramitar de nou, independentment que hi hagi o no canvi d’ocupant.

Normativa aplicable:

–          LLEI 18/2007 del 28 de Decembre.

–          DECRET 141/2012 del 30 d’Octubre.

–          DECRET 259/2003 del 21 d’Octubre.

Per llegir aquesta informació i més:

¡¡Solicite presupuesto sin ningún compromiso!!

Solicitar Presupuesto